Подання

Електронний екземпляр статті та авторська довідка надсилається мовою оригіналу згідно з вимогами журналу на пошту musical-art@knukim.edu.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Загальні вимоги

До розгляду приймаються раніше не опубліковані статті відповідно з тематичним спрямуванням журналу і критеріями науковості.

Електронний екземпляр статті та авторська довідка надсилається мовою оригіналу згідно з вимогами журналу на пошту musical-art@knukim.edu.ua

Статті подаються у форматі Microsoft Office Word (rtf, docx, doc).

Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву латинськими літерами.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov.doc (docх). Якщо авторів кілька – прізвищами перших двох авторів, Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Petrov.doc (docх).

Файл з авторською довідкою називати аналогічно назві файлу статті з додаванням в кінці назви файлу позначки Dovidka.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanov Dovidka.doc (docх).

Приклад оформлення авторської довідки (PDF) – Додаток 2.

 

Структура статті:

УДК;

Відомості про автора (прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора/авторів. Автори, які не мають наукового ступеня, вченого звання – вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач і т. п.); установа, місто, країна; особистий e-mail.

Назва статті (українською, англійською мовами)

Анотація (Abstract) обсяг 200–250 слів (1500–2000 знаків, враховуючи артиклі та пробіли). Анотації українською, англійською мають бути ідентичними за змістом і мають містити: мету дослідження (main objective(s) of the study); методи (methodology); висновки (results). Abstrac англійською має бути написане з урахуванням особливостей орфографії та граматики (британська).

Ключові слова (Keywords)  не менше 3-х і не більше 10 ключових слів, розділяючи їх крапкою з комою.

Основний текст статті структурований за такими елементами:

Вступ містить: актуальність проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які посилається автор;

Мета статті і методи дослідження;

Виклад основного матеріалу статті;

Висновки.

Список використаних джерел мовою оригіналу згідно з ДСТУ 8302:2015. На початку списку подають джерела, написані кирилицею (за алфавітом), за ними – латиницею (також за алфавітом). Список використаних джерел не нумерується.

Для цитованих джерел, які мають doi, його необхідно вказувати наприкінці бібліографічного опису джерела.

- References. Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style).

References (латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список джерел, наданий мовою оригіналу. Іноземні публікації повторюються у списку, наведеному латиницею.

Для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#lat/passport);

Назви праць (статей, книг, журналів, збірників) потрібно подавати англійською мовою у квадратних дужках []. 

Додаток 3. Вимоги до оформлення списку використаних джерел (PDF).

 

Технічні вимоги до оформлення статті

Назву статті набирати заголовними літерами жирним шрифтом, без переносів, по центру. (Набір з використанням опції Caps Lock не дозволяється)

Розрізняти символи (- дефіс) і ( – тире), (’– апостроф), («» - лапки для кириличного  тексту, та “” – англійського)

1. Формат сторінки – А4

2. Шрифт – Times New Roman

3. Розмір шрифту – 14

4. Інтервал – 1,5

5. Абзацний відступ – 1,25 мм

6. Вирівнювання – по ширині

7. Поля документу – 20 мм

8. Обсяг – 8–20 ( з додатками, ілюстраціями, списком використаних джерел).

Інформація для зворотного зв’язку (домашня адреса, телефон, е-mail).

Схеми, графіки, діаграми формули і таблиці нумеруються.

Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць тільки книжковий.

Автоматична нумерація сторінок не ставиться.

 

АРА: вимоги та приклади

Цитування в тексті

APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата.

Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок, з яких наводиться цитата). Сторінковий інтервал дозволяється не вказувати, якщо ви не наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь на роботу в цілому.

Парафраз. Не береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:

1) в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання.

2) в дужках після парафрази разом із роком видання (через кому).

Наприклад:

У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування (Тимошик, 2004).

За Тимошиком (2004) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування.

Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні, може бути розташована у праці Тимошика, виданій 2004 року.

Більш розгорнута інформація про згадане джерело буде міститися у списку використаних джерел.

Цитата всередині рядка. Береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:

1) в самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання, а після цитати у круглих дужках зазначається сторінковий інтервал.

2) в дужках після цитати разом із роком видання та сторінковим інтервалом (через кому).

Наприклад:

Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була відзначена як "спонтанний перелив сильних почуттів" (с. 263).

Романтична поезія характеризується "спонтанним переливом сильних почуттів" (Вордсворт, 2006, с. 263).

Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні, розташована на сторінці 263 твору 2006 року, автором якого є Вордсворт. Більш розгорнуту інформацію про згадане джерело можна дізнатися зі списку використаних джерел.

Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). Подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не береться в лапки. Міжрядковий інтервал – подвійний. Після тексту цитати ставиться крапка і вказується вихідне джерело в дужках.

Наприклад:

У галузі видавничої справи поняття «редагування» перш за все використовується для позначення видів роботи, безпосередньо пов’язаних з діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить до сфери суспільно-культурної професійної діяльності, що спрямована на аналіз і вдосконалення мовних творів під час їх підготовки до відтворення засобами поліграфії, або до трансляції. (Хоню, 2006, с. 45)

Якщо у внутрішньотекстовому посиланні ви зазначаєте назву джерела, тоді всі слова назви мають починатися з великої літери. Курсивом необхідно виділяти назви крупних творів (книги), наприклад: (Українська Мова, 2009, с. 6). Назви невеликих робіт (частини книги, статті) беруться в лапки, наприклад: ("Правопис слів іншомовного походження", 2009, с. 103).

Посилання на роботу кількох авторів (редакторів/укладачів)

Внутрішньотекстове посилання на роботу кількох авторів залежить від їх кількості:

1) 2-5 авторів. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно перерахувати прізвища усіх авторів (через кому). Перед останнім автором пишеться знак «&», якщо автори перераховуються в дужках, або слово «та», якщо автори перераховуються в реченні, а рік видання та сторінковий інтервал в дужках.

Наприклад:

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) або (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199)

(Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010) або (Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010, с. 5)

Результати дослідження Бойко, Гречки, та Поліщук (2010) підтверджують … або Бойко, Гречка та Поліщук (2010) стверджують: "Біологія – це система наук…" (с. 5).

2) 6 авторів і більше. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати прізвище першого автора та слово «та ін.».

Наприклад:

(Jones et al., 1998) або (Jones et al., 1998, p. 7)

(Бойко та ін., 2005) або (Бойко та ін., 2005, c. 10)

Результати дослідження Величко та ін. (2014) підтверджують … або Величко та ін. (2005) стверджують: "Біологія – це система наук…" (с. 10).

Посилання на роботу під назвою

Якщо автора (редактора/укладача) праці великого розміру (наприклад, книги) встановити неможливо, тоді у внутрішньотекстовому посиланні після парафрази або цитати на місці автора необхідно вказати курсивом два слова назви праці.

Наприклад:

Згідно з останніми дослідженнями українська мова займає визначене місце серед сучасних мов світу (Українська Мова, 2009).

Елкінс стверджує, що візуальні дослідження, як нова дисципліна, можуть бути "занадто легкими" (Візуальні дослідження, 2009, с. 63).

Якщо автора (редактора/укладача) праці невеликого розміру (наприклад, статті, частини книги, веб-сторінки) встановити неможливо, тоді у внутрішньотекстовому посиланні після парафрази або цитати на місці автора необхідно вказати у лапках два слова назви праці.

Наприклад:

В українській мові розрізняють 6 голосних фонем ("Система голосних фонем", 2009)

"Фонетика як система матеріальних засобів мови – це набір звуків, наголосів й інтонацій" ("Система голосних фонем ", 2009, с. 6).

Посилання на кілька робіт різних авторів (одночасно)

Якщо парафраз відноситься до кількох робіт різних авторів, тоді після парафрази необхідно вказати прізвище автора однієї книги і рік видання, та після знаку «;» вказати прізвище автора другої книги і рік видання.

Наприклад:

Чимало дослідників вважають літературне редагування одним з найважливіших етапів обробки тексту (Феллер, 2004; Різун, 2002).

Посилання на кілька робіт різних авторів з однаковими прізвищами

Якщо два або більше авторів мають однакові прізвища, у внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати також перші ініціали (або навіть повне ім'я, якщо різні автори мають однакові ініціали).

Наприклад:

Існують різні думки щодо наслідків клонування (Р. Міллер, 12; А. Міллер, 46).

Хоча деякі медичні фахівці з етики стверджують, що клонування призведе до дизайнерських дітей (Р. Міллер 12), інші відзначають, що переваги медичних досліджень перевершують це міркування (А. Міллер 46).

 

Упорядкування списку використаних джерел

Список використаних джерел розміщується в кінці роботи на окремій сторінці. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи.

Назва списку використаних джерел Список посилань.

Заголовок розміщується по центру звичайним накресленням шрифту, без лапок.

Міжрядковий інтервал протягом списку – подвійний.

Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем автора (редактора/укладача, якщо немає автора). Якщо матеріал не має автора, його необхідно розподілити за першою літерою його назви.

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника, тоді записи розташовуються в хронологічному порядку за роками видання в порядку зростання.

Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів.

Якщо бібліографічний опис джерела займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки – з відступом у1,25 см.

Назви кириличних джерел транслітеруються, далі у квадратних дужках розміщується переклад англійською.

ВАЖЛИВО: назви журналів, видавництв транслітеруються, не перекладаються та пишуться курсивом.

Наприклад:

1. Книга:

Author, J.P.(рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги англійською]. Місто Держава: видавництво

Asaf'ev, B. (1980). O horovom iskusstve [About the choral art]. Moskva : Muzyka [In Russian].

2. Періодичні видання:

Author, J.P.(дата публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською].Назва періодичного видання транслітерована, Том (Випуск), Сторінки.

Get'man, V. V. (2013). Stanovlenie i razvitie antropologicheskoj tradicii v russkoj kul'ture  XI–XVIII vekov [Formation and development of anthropological tradition in Russian culture of the 11th-18th centuries]. Innovacii v nauke, 19, 67–76, [In Russian].

3. Електронні ресурси:

Author, (дата публікації). Назва матеріалу транслітерована [Назва матеріалу англійською]. Джерело. Retrieved from: адреса сайту

Kruglova E. (1956). Nekotorye problemy interpretatsii vokal'noi muzyki epokhi

barokko. [Some problems of interpretation of vocal music of the Baroque era] Retrieved from: http://www.studzona.com/referats/view/38824 posiv  05.07.2016 [In Russian].

Правила бібліографічних посилань:

Якщо в публікації зазначено не більше семи авторів (редакторів/укладачів, якщо книга без автора), то у посиланні необхідно вказати усіх авторів (див. бібліографічні описи книг з авторами).

Якщо в публікації зазначено вісім та більше авторів (редакторів/укладачів), у посиланні необхідно перерахувати імена перших шести авторів, а потім вставити три крапки (...) та додати ім'я останнього автора (див. бібліографічні описи книг з авторами).

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою:

1.

Вип.

Issue;

2.

Cтаття = Ст.

article

3.

У книзі: = В кн.

In

4.

Том = Т.

vol.

5.

Серія = Сер.

ser.

6.

Частина = Ч.

Part

7.

Гл.

сh.

8.

та ін.

еt al.

9.

Без року публікації

No date = n.d.

10.

Без місця публікації

No place= N.p.

11.

Спец. Випуск

special issue (section)

 

Написання обов'язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою:

1.

Матеріали 3 міжн. конф.

Proceedings of the 3rd International Conference

2.

(симпозіуму, з'їзду, семінару)

(Symposium, Сongress, Seminar)

3.

Дис. ... канд. Наук

Candidate’s thesis (PhD thesis)

4.

Дис. ... д-ра наук

Doctoral thesis

5.

Автореф. дис. ... канд. Наук

Extended abstract of candidate’s thesis

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.